O projektu

Prevence přetěžování organismu a muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny - správná manipulace s břemeny


Přetěžování pohybového aparátu a Muskuloskeletální poruchy (MSD) neboli onemocnění pohybového aparátu, se stávají nejběžnějšími příčinami snížení pracovní výkonnosti, nespokojenosti zaměstnanců, vzniku zdravotních obtíží
a při dlouhotrvajícím přetěžování určitých partií těla také jedním z důvodů nemocí z povolání.

Manipulace s břemeny jako jedna z pracovních činností působí značnou zátěž na pohybový aparát. Správné pohybové návyky nejen při manipulaci s břemeny jsou klíčové pro prevenci zdravotních potíží nebo prevence zranění pohybového aparátu. 

Správné pohybové návyky při práci a manipulaci s břemeny jsou klíčové pro prevenci zdravotních potíží nebo zranění pohybového aparátu. 

Správné pohybové návyky jsou v dnešní době u většiny populace narušeny v důsledku změn životního stylu, celkového snížení úrovně přirozených pohybových aktivit, sedavého životního stylu nebo nárazového přetěžování při snaze o jednorázovou kompenzaci zatěžovaných/ přetěžovaných partií těla. 

"Pohybová inteligence", tedy povědomí a zásadách zdravého pohybu je u většiny zaměstnanců a zaměstnavatelů na nedostatečné úrovni, a to i v profesích u nichž je pohyb při práci
a manipulace s břemeny součástí každodenního výkonu pracovní činnosti. 

Je nutné zdůraznit, že jen samotná informace o tom, co vyžadují předpisy, jaké údaje uvádí normy, co je z legislativního pohledu nutné dodržovat při výkonu práce a jaké jsou zásady ideálního pohybu při pracovní činnosti a pohybu nestačí. 

Pro nastavení správného pracovního prostředí a pracovní místa, odpovídajících  pohybových zásad, pracovních postupů a návyků, které by umožnili co nejvíce eliminovat nebo úplně odstranit nežádoucí pohyby a přetěžování organismu je vhodné:

 • pracovníky a zaměstnavatele především informovat o zásadách, kterým mají věnovat zvýšenou pozornost,
 • na konkrétních příkladech ukázat pohyby/činnosti při výkonu vybraných práce
  u nichž dochází k přetěžování těla nebo jeho částí,
 • popsat možné návaznosti a následky těchto situací a to včetně potenciálních nebezpečí a rizik tak, aby mohly být odpovědnými pracovníky převedeny do každodenní praxe

Smyslem tohoto projektu je především:

 • zviditelnit nebo popsat pohyby/činnosti u nichž dochází k přetěžování těla
 • poukázat na zásady, které je nutné při tvorbě pracovního místa a preventivních opatření dodržovat
 • vytvořit instruktážní materiály a pomůcky, který by podpořily systém správné praxe pro výkon pracovních činností a manipulaci s břemeny
 • zvýšit povědomí o možném vlivu přetěžování organismu na zdraví a bezpečnost práce u vybraných profesí
 • vytvořit materiály a pomůcky, které zaměstnavatelům a jejich zástupců, ale také zaměstnancům pomohly identifikovat potenciální nebezpečí související s přetížení organismu
 • navrhnout preventivní opatření a postupy k eliminaci negativních pohybových faktorů
 • nabídnout sadu konkrétních postupů, které povedou ke změně pohybových návyků a vytvoření vhodných pracovních postupů
 • informovat o nutnosti a postupech správné regenerace a rekonvalescence související s pracovní činností a životním stylem